Felhasználási feltételek

Általános Felhasználási Feltételek- Adatkezelési Tájékoztató

Weboldalunk felkeresésével, mint ráutaló magatartással Ön elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített általános felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

A https://haszonallatinfo.hu domain név alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amely, portálon a haszonállatokkal, állattenyésztéssel kapcsolatos hírek, események, információk érhetők el.

A weboldal tulajdonosa:

1. A haszonallatinfo.hu domain néven bejegyzett állattenyésztőknek szóló weboldal (továbbiakban: Portál) tulajdonosa és üzemeltetője Gervai Péter EV (továbbiakban: Szolgáltató)

2. Szolgáltató adatai:

Gervai Péter  EV

Adószáma: 78985702-1-43

Nyilvántartási száma: 50712414

Bankszámlaszáma: 10702277-67942871-51100005 (Cib Bank)

Elérhetőségek:

Levelezési cím: 1098 Budapest, Dési Huber u. 28. 6. em. 27

 Gervai Péter

 portál- és marketing vezető

 Mobil: 06 30 653 93 68

 Email: 

Definíciók:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Kérjük, figyelmesen olvassa el a portál látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!

Felhasználó által közölt adatok és tartalmak

A honlap Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy az Üzemeltető részére továbbított személyes adatok, információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért.

2018. május 25-től, azaz az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) hatályba lépésétől, az új szabályozás alapján Önnek csak abban az esetben küldhetünk direkt marketing megkeresést a jövőben, ha ahhoz önként, egyértelműen kinyilvánítva és kifejezetten hozzájárul.

direkt marketing megkeresésről bármikor díjmenetesen, következmények nélkül leiratkozhat.

A portálra történő regisztrációjával és a Hírlevelünkre való feliratkozásával hozzájárul, hogy a haszonallatinfo.hu direkt marketing megkeresés céljából adatait visszavonásig kezelje. Kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelnek, azokat önként és megfelelő tájékoztatás után adta meg.  Kijelenti továbbá, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát, a direkt marketing megkeresés küldés szabályait megismerte. Hozzájárul, hogy adatait adatfeldolgozó részére ugyanezen célból átadásra kerüljenek.  A nyilatkozat visszavonásig érvényes, hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül önként visszavonhatja. Ebben az esetben minden személyes adatát az Üzemeltető nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és az Ön részére a továbbiakban direkt marketing megkeresés nem küldhető. 

 Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

A személyes adataival kapcsolatban

  • az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolásátbíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet

Az Üzemeltető kérelemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott 

  • adatairól,
  • azok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  • személyes adatai továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül, de legfeljebb 1 hónapon belül közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. 

A honlap tartalmának felhasználása

A honlapon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció az Üzemeltető kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra abban az esetben van lehetőség, ha felhasználás során minden esetben feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és/vagy hiányosságából és/vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén a Felhasználó saját felelőssége.

Jelen honlap Felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem az Üzemeltető, sem a honlap írásában, létrehozásában, átvitelében és frissítésében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért azok tartalmával. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető az adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben az Üzemeltető értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

Határon átívelő felhasználás

A honlapot az Üzemeltető ellenőrzi, működteti és frissíti Magyarországon. A honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap a Magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

Az internetes oldalon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadók.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Amennyiben az internetes oldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, felmerülő kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz elérhetőségeink valamelyikén.

Utolsó frissítés: 2018. május 25.

Kiemelt hírek

Hírlevél feliratkozás